TD-04 เครื่องอบแห้ง DRY OVEN รุ่น TD 04

รายละเอียด

เครื่องอบแห้ง (Tube Dryer)    

รุ่น TD 04

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องสำหรับอบแห้ง โดยใช้ความร้อน

2 .สามารถปรับอุณหภูมิในการอบแห้งได้ตั้งแต่  5°Cเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 80° C พร้อมระบบควบคุม

    อุณหภูมิให้คงที่ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

3. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบกำหนดเวลา หรือแบบต่อเนื่อง

4. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย รับประกัน 1 ปี

5. ตู้ทำด้วยสเตนเลส 2 ชั้น เกรด 304 กรุด้วยฉนวนความร้อนหนาประมาณ5 ซม. ด้านหน้าเป็นประตู

    กระจกใสทนความร้อนปิด-เปิดได้ สามารถมองเห็นสิ่งของที่อบแห้งได้ และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย

    ล้อ 4 ล้อ และสามารถล็อกได้ 2 ล้อ

6. มีระบบหมุนเวียนความร้อนภายในตู้ ตามแนวตั้ง เป็นแบบพัดลมเป่าส่งความร้อนจากส่วนบนลงสู่ส่วน

    ล่างของตู้ และหมุนเวียนนำความร้อนกลับมาใช้งานอีก ทำให้ความร้อนแพร่ไปได้ทั่วทั้งตู้อย่าง

    รวดเร็วรักษาอุณหภูมิได้คงที่ และประหยัดพลังงานมีแผ่นกรองอากาศหมุนเวียนกลับในระบบ

7. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ควบคุม และอุณหภูมิจริงภายในตู้เป็นตัวเลขควบคุมการทำงานด้วยระบบ

    ไมโครโปรเซสเซอร์ที่สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมได้ และมีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงาน

    ของเครื่อง

8. สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ  แบบกำหนดเวลาหรือแบบต่อเนื่อง

9. มีระบบตัดไฟฟ้า เมื่อมีไฟฟ้ารั่วไหลเกิน   15 mA.     

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. มีชุดทำความร้อนขนาดประมาณ 1000 วัตต์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิ้ล

2. ขนาดของตู้กว้างประมาณ  65 ซ.ม. ลึกประมาณ 60 ซ.ม. สูงประมาณ 200 ซ.ม.

3. มีชั้นตะแกรงเต็มชั้น  จำนวน  3  ชั้น   

4. เครื่องมือผ่านการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60601-1 พร้อมใบ

    รายงานผลการตรวจสอบ

5. สอบเทียบค่าความเที่ยงตรงของอุณหภูมิภายในตู้ส่งมอบพร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,974