เครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Multi-Channel Infusion Device Analyzer

                  
รายละเอียดและคุณสมบัติ

 เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย
    (Multi-Channel Infusion Device Analyzer)
               รุ่น IDA 4 Plus 4 Channels

     

      1.คุณสมบัติทั่วไป
               1.1เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย (Infusion Pump และ Syringe Pump) โดยสามารถทำการตรวจสอบได้ครั้งละ 4 เครื่องพร้อมกัน
               1.2สามารถวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายได้ทุกชนิดกับการใช้งานในปัจจุบัน ทั้งแบบ Steady และ Non Steady
               1.3สามารถวิเคราะห์ปริมาตร/การไหล (volume / flow) และ แรงดันอุดตัน (occlusion pressure) ได้
               1.4สามารถเชื่อมสายสัญญาณเข้าสู่ระบบการพิมพ์และ Keyboard , ระบบสัญญาณเตือน, PCA trigger ports หรือทำงานร่วมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์และ Hydrograph Graphic Software ได้
               1.5สามารถแสดงค่าที่ตรวจวัดได้และรูปกราฟแสดง      ลักษณะการทำงานของเครื่องที่ต้องการทดสอบได้ โดยสามารถเลือกดูทีละเครื่อง จากหน้าจอของเครื่อง โดยไม่      ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม หรือ แสดงได้ครั้งละ 4 เครื่องพร้อมกัน ด้วย Hydrograph Graphic Software
               1.6เป็นผลิตภัณฑ์ Fluke Biomedical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     2.คุณสมบัติทางเทคนิค
               2.1.การวัดอัตราการไหลเฉลี่ย
                           2.1.1.ทำการคำนวณค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลโดยการวัดปริมาตรตลอดเวลา
                           2.1.2.สามารถทำการวัดได้ตั้งแต่ 0.5 - 1000 มิลลิลิตร/ชั่วโมง.
                           2.1.3.ค่าความแม่นยำ:
                           2.1.3.1ที่ระดับการไหลตั้งแต่ 16 - 200 มิลลิลิตร / ชั่วโมง และ ปริมาตร มากกว่า 20 มิลลิลิตร   มีค่า 1% ของค่าที่อ่านได้ ±1 LSD
                           2.1.3.2นอกเหนือจากนั้น มีค่า 2% ของค่าที่อ่านได้ ±1 LSD
               2.2.การวัดปริมาตร
                           2.2.1โดยการวัดปริมาตรของของเหลวที่ไหลผ่านทรานสดิวเซอร์ โดยตรง ด้วยปริมาตรของ       Bolus น้อยที่สุด 0.5 มล.
                           2.2.2สามารถทำการวัดปริมาตร Bolus น้อยที่สุด 0.5 มิลลิลิตร สูงสุด 9999 มิลลิลิตร
               2.3สามารถใช้ทำการทดสอบเครื่อง PCA (Patient Controlled Analgesia) ได้
               2.4สามารถทดสอบค่าแรงดันอุดตัน (Occlusion) ได้ โดยใช้ Glass Transducer
                           2.4.1สามารถตั้งค่าแรงดันได้ ระหว่าง 0 ถึง 45 PSI (ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว) หรือ ค่าที่เทียบเท่า      ใน หน่วย mmHg (มิลลิเมตรปรอท)และ kPa(กิโลปาสคาล)ได้
                           2.4.2ความแม่นยำ 1% เต็มสเกล ±1 LSD
               2.5สามารถวัดค่าแรงดันกลับ (Back pressure) ได้ตั้งแต่ – 100 mmHg ถึง + 300 mmHg

     3.สามารถทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ ได้ตั้งแต่ 120 ถึง 240 โวลต์ โดยระบบ Auto - switching

              เงื่อนไขเฉพาะ

                          1. รับประกัน 1ปี พร้อมใบรับรอง ผ่านการ Calibrate จากโรงงานผู้ผลิต
                          2. เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
                          3. มีบริการหลังการขายโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารรับรอง
                          4. ทำการติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้

 

 

                  
รายละเอียดและคุณสมบัติ

 เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย
    (Multi-Channel Infusion Device Analyzer)
               รุ่น IDA 4 Plus 4 Channels

     

      1.คุณสมบัติทั่วไป
               1.1เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย (Infusion Pump และ Syringe Pump) โดยสามารถทำการตรวจสอบได้ครั้งละ 4 เครื่องพร้อมกัน
               1.2สามารถวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายได้ทุกชนิดกับการใช้งานในปัจจุบัน ทั้งแบบ Steady และ Non Steady
               1.3สามารถวิเคราะห์ปริมาตร/การไหล (volume / flow) และ แรงดันอุดตัน (occlusion pressure) ได้
               1.4สามารถเชื่อมสายสัญญาณเข้าสู่ระบบการพิมพ์และ Keyboard , ระบบสัญญาณเตือน, PCA trigger ports หรือทำงานร่วมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์และ Hydrograph Graphic Software ได้
               1.5สามารถแสดงค่าที่ตรวจวัดได้และรูปกราฟแสดง      ลักษณะการทำงานของเครื่องที่ต้องการทดสอบได้ โดยสามารถเลือกดูทีละเครื่อง จากหน้าจอของเครื่อง โดยไม่      ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม หรือ แสดงได้ครั้งละ 4 เครื่องพร้อมกัน ด้วย Hydrograph Graphic Software
               1.6เป็นผลิตภัณฑ์ Fluke Biomedical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     2.คุณสมบัติทางเทคนิค
               2.1.การวัดอัตราการไหลเฉลี่ย
                           2.1.1.ทำการคำนวณค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลโดยการวัดปริมาตรตลอดเวลา
                           2.1.2.สามารถทำการวัดได้ตั้งแต่ 0.5 - 1000 มิลลิลิตร/ชั่วโมง.
                           2.1.3.ค่าความแม่นยำ:
                           2.1.3.1ที่ระดับการไหลตั้งแต่ 16 - 200 มิลลิลิตร / ชั่วโมง และ ปริมาตร มากกว่า 20 มิลลิลิตร   มีค่า 1% ของค่าที่อ่านได้ ±1 LSD
                           2.1.3.2นอกเหนือจากนั้น มีค่า 2% ของค่าที่อ่านได้ ±1 LSD
               2.2.การวัดปริมาตร
                           2.2.1โดยการวัดปริมาตรของของเหลวที่ไหลผ่านทรานสดิวเซอร์ โดยตรง ด้วยปริมาตรของ       Bolus น้อยที่สุด 0.5 มล.
                           2.2.2สามารถทำการวัดปริมาตร Bolus น้อยที่สุด 0.5 มิลลิลิตร สูงสุด 9999 มิลลิลิตร
               2.3สามารถใช้ทำการทดสอบเครื่อง PCA (Patient Controlled Analgesia) ได้
               2.4สามารถทดสอบค่าแรงดันอุดตัน (Occlusion) ได้ โดยใช้ Glass Transducer
                           2.4.1สามารถตั้งค่าแรงดันได้ ระหว่าง 0 ถึง 45 PSI (ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว) หรือ ค่าที่เทียบเท่า      ใน หน่วย mmHg (มิลลิเมตรปรอท)และ kPa(กิโลปาสคาล)ได้
                           2.4.2ความแม่นยำ 1% เต็มสเกล ±1 LSD
               2.5สามารถวัดค่าแรงดันกลับ (Back pressure) ได้ตั้งแต่ – 100 mmHg ถึง + 300 mmHg

     3.สามารถทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ ได้ตั้งแต่ 120 ถึง 240 โวลต์ โดยระบบ Auto - switching

              เงื่อนไขเฉพาะ

                          1. รับประกัน 1ปี พร้อมใบรับรอง ผ่านการ Calibrate จากโรงงานผู้ผลิต
                          2. เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
                          3. มีบริการหลังการขายโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมเอกสารรับรอง
                          4. ทำการติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,910