เครื่องสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ  Prosim 8 เครื่องจำลองสัญญาณผู้ป่วยแบบ All-in-one สามารถจำลองสํญญาณได้ทั้ง NIBP ,ECG ,SPO2 (optional) ได้ในครั้งเดียว

เครื่องสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ

Vital Signs Simulator

รุ่น  Prosim 8
คุณสมบัติทั่วไป

              1.  เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ ที่รวมสัญญาณ อีซีจี ความดันเลือดแบบ NIBP และ ค่าเปอร์เซ็นต์อ็อกซิเจนในเลือดไว้ในเครื่องเดียวกัน

              2.  สามารถผลิตสัญญาณ  อีซีจี ปกติ,  อีซีจี ผิดปกติ,  อีซีจี ทารกในครรภ์, การหายใจ,

  อุณหภูมิกาย, Invasive Blood Pressure, Cardiac Outpu(option)/Cardiaccatheterization, 

  Non Invasive Blood Pressure ,SpO2และ Rainbow multi-wavelength (option)

              3.  เป็นผลิตภัณฑ์  Fluke Biomedical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา


คุณสมบัติเฉพาะ

              1. สามารถสร้างสัญญาณ อีซีจี ปกติ

                -  เป็นสัญญาณอีซีจี ปกติ 12 ลีด  สามารถเลือกขนาดของสัญญาณได้ตั้งแต่ 0.05     

  มิลลิโวลต์ ถึง 0.5 มิลลิโวลต์(ปรับได้ครั้งละ 0.05 มิลลิโวลต์) หรือ 0.5 มิลลิโวลต์ ถึง 5              

  มิลลิโวลต์ (ปรับได้ครั้งละ 0.25 มิลลิโวลต์) คเที่ยงตรงของสัญญาณ+ 2% ของค่าที่ตั้ง + 0.05  

  มิลลิโวลต์)

                - สามารถปรับค่าอัตราของ อีซีจี ได้ ตั้งแต่ 10 ถึง 360 ครั้งต่อนาที  ครั้งละ 1 BPM 

  ความเที่ยงตรง 1% ของค่าทีตั้ง

              2. สามารถสร้างรูปคลื่น Pace maker

                - ขนาดของสัญญาณ  0 (off) , ± 2, ± 4, ±6, ± 8, ± 10, ±12, ± 14, ±16, 18, ±20, 50,

  ±100,±200, ± 500, ±700mV  สำหรับ ลีด 2 (ลีดอ้างอิง)ความเที่ยงตรง ของ ลีดอ้างอิง ลีด 2 :   

  ± 5% ของค่าที่ตั้ง + 2 mV  ลีดอื่นทุกลีด : ± 10% ของค่าที่ตั้ง + 0.4 mV

                 - ขนาดความกว้างของรูปคลื่น  0.1ms, 0.2ms, 0.5ms, 1ms, 2ms ± 5%

                 -  มีรุปคลื่น Pace arrhythmia ดังนี้   Atrial 80 BPM, Asynchronous 75 BPM,

  Demand with frequentsinusbeats, Demand with occasional sinus beats, Atrio-

  ventricular sequential, Noncapture (one time), Nonfunction

                  - สามารถสร้างสัญญาณ  ECG Arrhythmia  เช่น PVC focus,  Superventricular  

  arrhythmia,Premature arrhythmia, Ventricular arrhythmia, Conductiondefect,

  Advanced cardiac life support

                   - สามารถสร้างสัญญาณ  ECG Performance testing  เช่น Pulse wave, Square

  wave, Triangularwave, Sine wave, R-wave detection, QRS detection, Tall                         

  T- waveRejection

                   - สามารถสร้างสัญญาณ Fetal / Maternal ECG เช่น Fetal heart rate (fixed), 

   Fetal heart rate (IUP),Intrauterine-pressure, Wave duration, IUP period, Default

   blood pressure

                   - สามารถสร้างสัญญาณ ECG Artifact ได้

                   - สามารถสร้างสัญญาณ Invasive Blood Pressure  จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

                   - สามารถสร้างสัญญาณการหายใจได้

                   - สามารถสร้างสัญญาณอุณหภูมิได้

                   - สามารถสร้างสัญญาณ Cardiac Output ได้ (เป็นอุปกรณ์เพิ่ม)

                   - สามารถสร้างสัญญาณเทียมเพื่อใช้ตรวจสอบเครื่องวัดความดันเลือดแบบ NIBP ที่

   สามารถทำหน้าที่เป็นmanometer วัดค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 10 mmHg ถึง 400 mmHg และตรวจ

   วัดค่าอัตราการรั่วไหลของแรงดัน,อัตราการปล่อยลมและตรวจสอบค่า Systolic, Diastolic,

    Mean ได้

                   - สามารถสร้างสัญญาณเทียมค่าเปอร์เซ็นต์ออ็กซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 30 % ถึง

    100%  สามารถสร้างสัญญาณเทียมค่าเปอร์เซ็นต์ออ็กซิเจนในเลือดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 

     Nellcor, Masimo, Nonin, NihonKohden,Mindray,GE-Ohmeda, Philips/HP , BCI

                   - สามารถใช้ตรวจสอบเครื่อง SpO2 ที่ใช้เทคโนโลยีของ Masimo Rainbow ได้

                3. เงื่อนไขเฉพาะ

                   - รับประกัน 1 ปี  เป็นเครื่องใหม่  พร้อมใบรับประกันและใบรับรองผ่านการ Calibrate

     จากโรงงานผู้ผลิต

                   - มีช่างที่ผ่านการอบรมพร้อมแสดงเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

                   - ทำการติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,910