เครื่องจำลองอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ PS320

 

   

 

เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตรวจทารกในครรภ์

( Fetal Simulator รุ่น  PS 320) 

 

 

 

 

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

    1.1 เป็นเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตรวจทารกในครรภ์ และการเกร็งของมดลูก

    1.2 สามารถสร้างสัญญาณได้ทั้งแบบ เด็กคนเดียว หรือเด็กแฝด

    1.3 ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์  

    1.4 เป็นผลิตภัณฑ์  Fluke Biomedical Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. คุณสมบัติเฉพาะ

      2.1 สัญญาณ อีซีจี เด็กทารกในครรภ์

           2.1.1 สามารถผลิตสัญญาณอีซีจี ที่สามารถเลือกอัตราความเร็ว 30 ,60, 90, 120, 150, 180, 210, และ 240 ครั้งต่อนาที

           2.1.2 สามารถเลือกความไวของสัญญาณได้ ดังนี้  50 uV, 100uV, 200uV, 0.5 mV, 1mV, และ  2mV

           2.1.3 สามารถสร้างสัญญาณได้แบบ US-1 tracks primary fetal ECG rate และ US-2  tracks secondary fetal ECG rate แบบ ปกติ หรือ แบบ Twin ได้โดยอิสระไม่ขึ้นแก่กัน

      2.2 รูปแบบของสัญญาณ Fetal

           2.2.1 รูปแบบของ US-1 และ Fetal ECG track สามารถเลือกรูปแบบได้

           2.2.2 รูปแบบของ US-2 เป็นสัญญาณรูปแบบปกติ ยกเว้น ในระหว่างการเลือก Trend #1

           2.2.3 รูปแบบสัญญาณ Trend # 1 : Twin Fetal Patterns

                   2.2.3.1 Normal pattern

                   2.2.3.2 Tachycardia : Tachycardia pattern

                   2.2.3.3 Bradycardia : Bradycardia pattern

                   2.2.3.4 Arrhythmias : Arrhythmia pattern

                   2.2.3.5 Late Deceler : Late deceler.

                   2.2.3.6 Early Deceler : Early deceler.

                   2.2.3.7 Moderate Deceler : Moderate variable deceler.

                   2.2.3.8 Acceler. #1 : acceler. Wave #1

                   2.2.3.9 Acceler. #2 : acceler. Wave #2

                   2.2.3.10 Sinusoidal (high) : Sinusoidal pattern, large change

                   2.2.3.11 Sinusoidal (low) : Sinusoidal pattern, small change

                   2.2.3.12 Severe var. Deceler. #1 : Severe deceler. Wave #2

                   2.2.3.13 Severe var. Deceler. #2 : Severe variable deceler.         

                   2.2.3.14 Prolonged Deceler : Prolonged deceler.

                   2.2.3.15 Biphasic Deceler : Biphasic deceler.

                   2.2.3.16 Exaggerated Deceler : Exaggerated deceler.

                   2.2.3.17 Non – uniform Deceler : Non-uniform deceler.

                   2.2.3.18 Var. Deceler. (u) : Variable deceler. ”U” shaped

                   2.2.3.19 Var. Deceler. Tach : Variable deceler. With high-rate BPM

                   2.2.3.20 Var. Deceler. (v) : Variable deceler. ”V” shaped

                   2.2.3.21 Var. Deceler. (post) : Variable deceler. Post exaggerated

                   2.2.3.22 Var. Deceler : Variable deceler.

                   2.2.3.23 Deceler. (position) : Variable deceler. With position changes

                   2.2.3.24 Long Deceler : Long deceler.

                   2.2.3.25 Compensatory Acceler : Compensatory acceler.

          2.2.4 สามารถสร้างสัญญาณ Maternal ECG  ที่สามารถเลือก Trend #1

                  2.2.4.1 อัตราการเต้นได้ดังนี้ : 60, 80, 100, 120, 140,  และ 160 ครั้งต่อนาที

                  2.2.4.2 ความไวของสัญญาณได้ดังนี้ : 0.5 mV. , 1 mV., 2mV.

          2.2.5 สามารถผลิตสัญญาณ  Uterine Activity ได้ โดยไม่สามารถเลือกสัญญาณ TOGO ในขณะเลือก Trend # 1

          2.2.6 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เป็นตัวอักษร 2 แถว แถวละ 16 ตัวอักษร แบบ LCD

          2.2.7 มี RS232 แบบ Bidirectional Interface , 9600 buad

          2.2.8 ทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์และมีสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ขนาดต่ำที่ 6 โวลต์

Visitors: 35,910