เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต


ใช้สำหรับทดสอบเครื่อง NIBP (ยกเว้นประเภทมีไมค์)

Visitors: 35,910